/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
รายละเอียดวันที่20-21 มีนาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเป็นประธานในการประกาศผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ ชั้น 4 ห้างสรรพ์สินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานครฯ โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 1 ทีม คือทีม ABP โรงเรียนอนุบาลปาย(เวียงใต้) รุ่น Pre-Teenage

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322