/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
รายละเอียดวันที่ 7 มีนาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ และคณะผู้บริหาร ร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 4 คน โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 2 คน และโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จำนวน 1 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322