/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
รายละเอียดวันที่ 31 มีนาคม 2564 นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายเอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นางสาวยุภา ทองถม แรงงานจังหวัด และนายไพศาล ที่รัก รองศึกษาธิการจังหวัดฯ นำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด To Be Number One ในกิจกรรมการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม To Be Number One ระดับภาคเหนือ ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีชมรมเข้าร่วม 4 ชมรม ได้แก่ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ ชุมชนบ้านในสอย ชมรมคุ้มหลวง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322