/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
Topic Nameข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข่าวการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย "หุ้นส่วนการพัฒนา ขับเคลื่อนนโยบาย ลดความเหลื่อมล้ำ ด้านที่อยู่อาศัย"
หนังสือนำส่ง (นามสกุลไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารแนบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
วันที่เริ่มประกาศข่าว2023-01-30

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322