/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
กลุ่มงานกลุ่มงานบริหาร
Topic Nameข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียดข่าวประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร สำหรับโรงพยาบาลปาย จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 320 ลิตร สำหรับโรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 1 เครื่อง (e-bidding)
หนังสือนำส่ง (นามสกุลไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารแนบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
วันที่เริ่มประกาศข่าว2022-10-05

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322