/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
กลุ่มงานกลุ่มงานพัฒนายุทธ์ศาสตร์
Topic Nameข่าวประชาสัมพันธ์
รายละเอียดข่าวสรุปสาระสำคัญและรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สสจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม สสจ.แม่ฮ่องสอน ชั้น 3
หนังสือนำส่ง (นามสกุลไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
เอกสารแนบ (จำนวนไม่เกิน 20 ไฟล์ นามสกุลไฟล์ pdf,doc,docx,xls,xlsx)
วันที่เริ่มประกาศข่าว2020-10-26

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322