/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
#รายละเอียด
1เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
2แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
3จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
7ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยบริการ
8การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต
9เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
10เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322