/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
#รายละเอียด
1การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส แม่ฮ่องสอนใสสะอาด ๒๕๖๗" และ "งดรับ งดให้" ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
2เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
3เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐฯ
4แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับ
5จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
6จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
8จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
9ซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของหน่วยบริการ
10การประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้านความสุจริต

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322