/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */

ประวัติความเป็นมาขององค์กร

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนเริ่มก่อตั้งในปี 2465 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีขุนอนุวิทย์เวชการเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนคนแรก เริ่มก่อตั้งครั้งแรกนั้นสำนักงานสาธารณสุขยังเป็นหน่วยงานขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ต่อมาเมื่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับภารกิจด้านสุขภาพที่ต้องดูแลทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพของผู้รับบริการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงเป็นองค์กรที่ขยายตัวขึ้น มีจำนวนเจ้าหน้าที่มากขึ้น ดังนั้น จึงได้ย้ายที่ตั้งจากศาลากกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาอยู่ที่ เลขที่ 219 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน บนเนื้อที่ 5 ไร่ ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2523 เป็นต้นมา โดยมีผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอนดังรายนามต่อไปนี้

ทำเนียบนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ลำดับที่ รายนามผู้ครองตำแหน่ง ปีที่ครองตำแหน่ง
1 ขุนอนุวิทย์เวชการ 2465 - 2466
2 ขุนศรศาสตรืชำนาญ 2466 - 2468
3 ขุนบำรงรสเภสัช 2468 - 2470
4 ขุนพิมลอมรศาสตร์ 2470 - 2475
5 นายแพทย์เปี่ยม มุสิกะภุมมะ 2475 - 2480
6 นายแพทย์อ้วน นาครทรรพ 2482 - 2483
7 ขุนพิชิตชัยพยาธิ (นายเฮง โพธิปักษ์) 2483 - 2485
8 ขุนอาจอนามัย (นายสนิท ยุทธนนท์) 2485 - 2493
9 นายแพทย์พิสูตร ไวทยพิเชษฐ์ * 2495 - 2502
10 นายแพทย์สมพงษ์ จิตการุณ 2502 - 2503
11 นายแพทย์สุวิทย์ พัทมุข 2503 - 2514
12 นายแพทย์สมบูรณ์ มณเฑียรมณี 2515 - 2515
13 นายแพทย์ประคอง ประเสริฐสุด 2515 - 2516
14 นายแพทย์พร เทพศุภร 2517 - 2518
15 นายแพทย์ประมวล ถมังรักษ์สัตว์ 2518 - 2520
16 นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ 2520 - 2522
17 นายแพทย์สัญชัย เกตุรังษี 2522 - 2523
18 นายแพทย์จิตติ ชัววัลลี 2523 - 2527
19 นายแพทย์อรรถณพ สมาธิวัฒน์ 2527 - 2528
20 นายแพทย์ศุภชัย สายศร 2528 - 2530
21 นายแพทย์ดิสสร ชาญราชกิจ 2530 - 2532
22 นายแพทย์สมพัฒน์ คชสีห์ 2532 - 2534
23 นายแพทย์สมาน ยั่งยืน 2534 - 2536
24 นายแพทย์ภาริทธิ์ ตันกุลรัตน์ 2536 - 2537
25 นายแพทย์ชำนาญ หาญสุทธิเวชกุล 2537 - 2542
26 นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย 2542 - 2545
27 นายแพทย์สุวัฒน์ กิตติดิลกกุล 2545 - 2554
28 นายแพทย์ทรงวุฒิ หุตามัย 2554 - 2555
29 นายแพทย์ไพศาล ธัญญวินิชกุล 2555 - 2556
30 นายแพทย์ทศเทพ บุญทอง 2556 - 2558
31 นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ 2558 - 2560
32 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ 2560 - 2562
33 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ 2562 - 2563
34 นายแพทย์เอกชัย คำลือ 2563 - 2565
35 นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร 2565 - ปัจจุบัน

อำนาจหน้าที่ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กำหนดตาม กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
(click เพื่อดุรายละเอียดที่นี่)


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322