/** echo SideNav::widget([ 'type' => $type, 'encodeLabels' => false, 'heading' => $heading, 'items' =>$menuItems, ]); */
นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน
นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

คณะผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
200x100
200x100
200x100
600x120
ประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุข
ข่าวประสัมพันธ์สื่ออินโฟกราฟิก
ภาพข่าวและกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ข่าวสารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระบบงาน/โปรแกรม Online สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
ข่าวสารจากกลุ่มงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
200x100
เว็บไซต์และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ตั้งหน่วยงาน
สร้าง QR Code

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน : 129 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000
โทรศัพท์ : 053-611281,053-611324 โทรสาร : 053-611322