M

Mastery
เป็นนายตนเอง

O

Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่

P

People Center Approach
ใส่ใจประชาชน

H

Humility
ถ่อมตนอ่อนน้อม

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัก สามัคคี มีวินัย

ใฝ่ใจสาธารณสุข